Човешки ресурси
В тази група задачи се обработват данни за персонала.
Извеждат се следните видове справки: